Γενικά για τα Αίτια Κλιματικής Αλλαγής

Climate Change

Ενδογενή Αίτια: Ηλιακή Ακτινοβολία

Global warming concept

Εξωγενή Αίτια: Ανθρωπογενής Δράση

ΜΟΛΥΝΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ